primariagarcina@primariagarcina.ro 0233 242 200

Achiziții

Activități și operațiuni specifice în domeniul achizițiilor publice

 

 • asigură consilierea primarului pe probleme specifice;
 • răspunde de întocmirea programelor anuale de achiziții publice pe baza propunerilor făcute de către compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Garcina, în funcție de gradul de prioritate;
 • estimează valoarea contractelor de achiziții împreună cu personalul din Compartimentul financiar- contabil, resurse umane;
 • desfășoară programul de investiții aprobat pe an și trimestre;
 • întocmește sau analizează, după caz, propunerile de achiziții de bunuri (fonduri fixe, obiecte de inventar), servicii și lucrări ale comunei Garcina şi ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului local;
 • asigură organizarea procedurilor de achiziții publice pentru toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gârcina conform Ordonanței de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 337/2006, cu completările şi modificările ulterioare, întocmirea contractelor de achiziție publică, a actelor adiționale şi a rezilierilor acestora (după caz), conform legii;
 • propune primarului spre aprobare componența comisiilor de evaluare a ofertelor, colectivul de întocmire a documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertelor;
 • asigură întocmirea documentației de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de achiziții publice organizate, pe baza documentației primite de la compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Garcina care solicită demararea acestora;
 • asigură încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări şi transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;
 • asigură întocmirea raportului anual privind contractele atribuite în anul anterior şi transmiterea acestora la Autoritatea Națională pentru Reglementare şi Monitorizare a Achizițiilor Publice;
 • asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziție publică organizate, care cuprinde informații cu privire la firmele participante şi rezultatele acestora;
 • întocmește sau analizează, după caz, propunerile de achiziții de bunuri (fonduri fixe, obiecte de inventar), servicii și lucrări ale comunei Garcina și ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului local;
 • asigură întocmirea formalităților de publicitate (publicarea anunțurilor de intenție, de participare, de atribuire);
 • asigură întocmirea formalităților de comunicare pentru procedurile organizate și vânzarea/transmiterea documentației de elaborare și prezentare a ofertei;
 • asigură primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor la procedurile organizate;
 • asigură cadrul organizatoric pentru derularea achizițiilor publice;
 • asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere, analiza și atribuire a contractelor de achiziție publică;
 • asigură comunicarea către ofertanții participanți a rezultatelor procedurilor de achiziție publică;
 • asigură înregistrarea contestațiilor și comunicarea acestora către comisia de analiză și soluționarea a contestațiilor, ofertanții implicați în procedură;
 • asigură transmiterea rezultatului analizei contestațiilor tuturor factorilor în drept și asigură restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publică;
 • asigură și răspunde de întocmirea documentațiilor în vederea atribuirii contractelor de concesiune, de achiziții publice, vânzare-cumpărare, comodat, închiriere, de prestări, dare în administrare, parteneriate publice-private, prin efectuarea lucrărilor specifice;
 • îndeplinește orice alte sarcini legale primite pe linie ierarhică

 

Ai vreo intrebare pentru noi ?